Ամբողջ տարվա ընթացքում ոււսումնասիրվել են  պատմական դիսկուրսի և պատմական հիշողության՝ նարատիվներով ռեպրեզենացիայի լեզվա-իմաստաբանական, իմաստա-տրամաբանական, ճանաչողական ու նշանագիտական մեխանիմների կառուցվածքային բնութագրերի և կաղապարների նկարագրության հարցերին, համակարգված կերպով ներկայացվել է սոցիալական հիշողության հիմնախնդիրը սոցիոլոգիական հետազոություններում: Անց է կացվել սոցհարցում, ամփոփվել են դրա արդյունքները։