Նյութի հավաքագրում, ամբողջական հետազոտության տեսական և մեթոդաբանական հիմքերի ճշգրտում, իրականացվել է գրականության մատենագիտական ակնարկ, հետազոտությունների մեթոդիկաների համաձայնեցում, քննարկումներ գործընկերների հետ, սոցհարցման  մեթոբանության ճշգրտում և հարցաշարերի մշակում